Systematik

Til at inddele livsformer benyttes en række systematiske kategorier. Af disse er det imidlertid kun arten, der eksisterer i naturen – de øvrige er kunstige begreber, skabt for at vi bedre kan forholde os til deres indbyrdes slægtskab.

Alle arter i databasen på allearter.dk er som minimum koblet op på kategorierne rige, række, klasse, ordenfamilie. Der er dog enkelte tilfælde, hvor denne information ikke indgår i databasen.

Udover disse kategorier benyttes flere andre mere eller mindre hyppigt, bl.a. afhængigt af traditionen inden for de enkelte artsgrupper.

Det er meget vigtigt at slå fast, at der - ligesom ved navngivning - ofte er meget stor uenighed om klassifikation, og der er ingen endegyldig sandhed.

Infraspecifikke taxa (underarter, varieteter og former) er indtil videre kun indarbejdet for enkelte artsgrupper, primært planter og svampe. Herudover er hybrider medtaget for karplanter.

De systematiske kategorier på Allearter.dk følger en række forskellige referencer. For artsgrupper, hvor der foreligger nyere, mere eller mindre komplette oversigter, følges disse. Herudover benyttes især følgende:

Der er imidlertid en procentdel af arterne, især inden for visse artsgrupper, som ikke kan matches mod ovennævnte referencer. Enkelte matches via andre referencer.

Læs mere her:

Skipper, L. 2017. Allearter.dk - Status 2016. Oversigt over dansk biodiversitet. DanBIF - Danish Biodiversity Information Facility