Danske navne – Københavns Universitet

Danske navne

Modsat de videnskabelige navne er der ingen regler for dansk navngivning.

Kun en brøkdel af danske organismer har etablerede danske navne. Blandt dyrene gælder det først og fremmest hvirveldyrene og enkelte insektordener, blandt planterne karplanter og mosser. Hertil kommer de artsrige svampe-artsgrupper - basidiesvampe og sæksvampe.

For de fleste øvrige grupper er kun få eller ingen arter navngivet på dansk. For nogle få artsgrupper er der oprettet særlige navneudvalg, for andre grupper har omfattende bogværker ”sat sig” på de danske navne, men for mange grupper bruges danske navne i flæng og opfindes og ændres efter forgodtbefindende i forbindelse med udgivelse af håndbøger m.v. Også mange artsgrupper (rækker, ordener, familier m.v.) mangler danske navne.

I mangel på navne, benyttes ofte en "fordanskning", f.eks. Chordater for gruppen af dyr som vi tilhører. Dette undgås med få undtagelser på Allearter.dk.

På Allearter.dk følges anbefalingen fra Dansk Sprognævn om at undgå brugen af stort begyndelsesbogstav til artsnavne, der især har været en tradition blandt botanikere. Hvad angår brugen af bindestreg følges som udgangspunkt referencerne for de enkelte artsgrupper.

De danske navne på Allearter.dk følger mange forskellige referencer. I tilfælde, hvor der foreligger nyere samlede gennemgange af artsgrupper, følges disse som udgangspunkt. For enkelte grupper af leddyr er der udarbejdet oversigter over anbefalede navne på danske arter i regi af Projekt Danske Dyrenavne. Disse følges ligeledes som udgangspunkt på Allearter.dk.

Det er i sagens natur ikke muligt at lave nogen faste regler for brugen af danske navne på Allearter.dk. Brugen af danske navne vil altså langt hen ad vejen bero på skøn, traditioner etc.

Ikke sjældent sker det, at arter, familier, ordener m.v. splittes op eller samles og det giver et problem i forhold til, hvad de danske navne dækker. F.eks. omfatter ordenen Phoenicopteriformes i følge ny viden baseret på DNA nu flamingoer og lappedykkere. Og spørgsmålet er så, hvad denne orden skal hedde ?

Hvor der benyttes flere danske navne om samme art, vil disse kunne findes under danske synonymer.

Især for planternes vedkommende er der flere eksempler på, at et dansk navn tilknyttes forskellige systematiske niveauer i forskellige kilder. F.eks. er navnet skov-hullæbe brugt på såvel arts-, som underarts- og varietetsniveau.

Læs mere her:

Skipper, L. 2017. Allearter.dk - Status 2016. Oversigt over dansk biodiversitet. DanBIF - Danish Biodiversity Information Facility