Oplæg om kriterier og kategorier for arter på en national taxonliste pr. 30-05-2012

Introduktion

Allearter.dk omfatter dyreriget, planteriget, svamperiget, riget Chromista samt svampedyr (Protozoriget). På lang sigt kan der evt. udvides med yderligere grupper af protozoer samt bakterier.

Det foreslås, at taxonlisten rummer to lister:

 • Liste I ("danske" arter)
  • Dækker arter, der kan betragtes som danske jf. nedenstående kriterier. Det tilstræbes, at denne liste er så komplet som mulig.
 • Liste II ("ikke-danske" arter)
  • Rummer arter, der af den ene eller anden grund (endnu) ikke "har gjort sig fortjent" til en plads på liste I. Liste II er åben og meget inkluderende og kan rumme fossile arter, forventelige arter, fejlagtigt angivne arter m.m. Den er af mere tilfældig af karakter og vil afhænge af ikke blot tid og økonomi, men også af behov og relevans.

KOMMENTAR (20-08-2012): Liste I og Liste II svarer til hhv. "accepteret" og "ikke accepteret" på ny søgefunktion.

Det skal kraftigt pointeres, at kriterierne kun er vejledende og kan tilpasses traditioner, ønske hos den eller de listeansvarlige eller praktiske hensyn. Desuden vil det, for adskillige artsgruppers vedkommende, næppe være muligt at foretage en evaluering.

En opdeling i to lister er ønskværdig for at man på Allearter.dk kan få et overblik over, hvilke arter der regnes for danske - og ikke blot få en "udvandet" liste, der inkluderer potentielle arter m.v.

En yderligere opdeling af de nedenfor nævnte kategorier kan overvejes. Alternativt kan uddybende oplysninger angives i et notefelt - f.eks. vedrørende tidsmæssigt begrænset optræden i Danmark (relevant for bl.a. fugle, fisk og visse sommerfugle) eller inddeling af indførte arter i undslupne og bevidst udsatte arter.

Til inspiration og sammenligning ses nedenfor eksempler på, hvordan de tackler problematikken i hhv. Sverige, Norge og Holland. Som det fremgår, er tilgangen temmelig forskellig.

LISTE I ("danske" arter)

Denne liste dækker arter, der kan betragtes som danske. Det drejer sig som udgangspunkt om samtlige naturligt forekommende arter, alle indslæbte, undslupne og udsatte arter med selvreproducerende bestande samt sekundært introducerede arter.

Listen dækker arter fundet i Danmark (ikke Færøerne og Grønland). Landegrænsen følger den nuværende dansk/tyske grænse. De marine grænser følger det danske Søterritorium.

I historisk perspektiv omfattes arter fundet efter år 1850.

Alle arter på Liste I SKAL placeres i mindst én af følgende kategorier. Evt. kan en art placeres i mere end én kategori - f.eks. kan en planteart optræde såvel spontant som forvildet fra dyrkning.

Som udgangspunkt placeres en art i kategorien "Ikke evalueret".

Kategorier - Liste I

 • Spontan
 • Indslæbt (etableret)
 • Indført (etableret)
 • Sekundært introduceret
 • Uafklaret
 • Ikke evalueret

Spontan

Dækker over samtlige arter, der har eller har haft en naturlig forekomst i Danmark (efter år 1850). Det gælder alt fra arter, der findes permanent i landet, over arter med periodisk forekomst (trækgæster, vintergæster, anadrome og katadrome fisk, arter der i én eller flere perioder har haft selvreproducerende bestande m.v.) til arter, der optræder sporadisk - evt. blot med en enkelt forekomst.

Det kan også være arter, som kun kendes fra dødfundne individer i Danmark, men som må formodes at have været i live på dansk territorium (f.eks. pragtfregatfugl).

Med naturlig forekomst menes arter, der er kommet ved egen hjælp, med hjælp fra vind og vejr (f.eks. vindspredte planter eller "flyvende sommer"), marine arter drevet hertil med vandstrømme eller arter transporteret hertil med hjælp fra andre organismer (f.eks. klæbrige plantefrø på fuglefødder, fastsiddende rurer på hvaler, parasitter etc.).

Indslæbt (etableret)

Dækker over arter, der utilsigtet er indslæbt til landet ved menneskets hjælp og optræder eller har optrådt med selvreproducerende bestande.

Nogle af disse arter er afhængige af menneskets tilstedeværelse og kaldes synantrope. Graden af synantropi kan variere fra arter, der er knyttet til indførte planter (f.eks. arter, der lever på rød-gran), til arter, der kun kan eksistere i opvarmede boliger, drivhuse etc. Arter, der kun kendes fra etablerede bestande i botaniske haver, akvarier o.lign., er som udgangspunkt undtaget fra listen.

Indført (etableret)

Dækker over arter, der tilsigtet er indført til landet ved menneskets hjælp og optræder eller har optrådt med selvreproducerende bestande i naturen. Disse arter kan inddeles i undslupne arter og bevidst udsatte arter. Arter, der kun optræder eller har optrådt etableret på indendørs lokaliteter er som udgangspunkt undtaget fra listen.

Sekundært introduceret

Dækker over arter, der er introduceret (indslæbt eller indført) til et eller flere af vore nabolande og har spredt sig derfra til Danmark uden menneskets hjælp. Det gælder såvel arter med selvreproducerende bestande i landet (f.eks. amerikansk knivmusling), som arter med tilfældig optræden (f.eks. flere størarter).

Uafklaret

Dækker over arter, hvor det er uvist, hvor vidt de er kommet hertil på naturlig vis eller ved menneskets hjælp.

Ikke evalueret

Dækker over arter, der (endnu) ikke er vurderet efter ovennævnte kategorier. For adskillige artsgrupper foreligger der ingen eller kun sparsomme oplysninger og en udførlig evaluering vil ikke være mulig.

LISTE II ("ikke-danske" arter)

Denne liste rummer arter, der af den ene eller anden grund (endnu) ikke "har gjort sig fortjent" til en plads på liste I.

Det drejer sig bl.a. om indslæbte, undslupne og udsatte arter, der ikke har formeret sig i den danske natur. Listen rummer også arter, der regnes for forsvundne før år 1850 - enten i historisk eller forhistorisk tid. Arter, der er utilstrækkeligt dokumenteret eller fejlagtigt angivet fra Danmark eller hvor der er uklarhed om systematikken eller hvorvidt en art er fundet på dansk territorium eller ej kan også medtages her. Selv arter, der ikke er meldt fra Danmark, men som er forventelige, kan føjes til listen.

Alle arter på Liste II SKAL placeres i én eller flere af følgende kategorier. Nye kategorier kan evt. oprettes efter behov (f.eks. haveplanter eller opdeling af forsvundne arter i fossiler/subfossiler/arter uddøde i nyere tid. Som udgangspunkt placeres en art i kategorien "Ikke evalueret".

Kategorier - Liste II

 • Spontan
 • Indslæbt (ikke-etableret*)
 • Indført (ikke-etableret)
 • Forsvundet (før 1850)
 • Fejlagtigt angivet
 • Uafklaret
 • Forventelig
 • Andet
 • Ikke evalueret

Spontan

Rummer arter, der har eller har haft en naturlig forekomst i Danmark (efter år 1850) og falder ind under definitionen for Liste I ("danske" arter), men som af traditionelle grunde ikke regnes for danske. F.eks. er der tradition for at tilfældige, men spontane, strejfgæster blandt billerne ikke regnes som danske.

Indslæbt (ikke-etableret*)

Rummer arter, der er indslæbt til landet ved menneskets hjælp, men som (endnu) ikke kendes fra selvreproducerende bestande. Det kan være alt fra arter, der må forventes at formere sig i Danmark, men blot endnu ikke er bekræftet, til tropiske arter, der med garanti ikke vil kunne opretholde en bestand i landet.

* Rummer også arter, der er etablerede, men kun forekommer strengt synantropt - i opvarmede væksthuse, akvarier o.lign.

Indført (ikke-etableret)

Rummer arter, der er indført til landet ved menneskets hjælp, men som (endnu) ikke kendes fra selvreproducerende bestande i naturen. Disse arter kan inddeles i undslupne arter og bevidst udsatte arter. Arter, der kun optræder eller har optrådt på indendørs lokaliteter medtages ikke her, men kan evt. medtages under "Andet".

Forsvundet (før 1850)

Rummer arter, der ikke er fundet efter 1850.

Dækker bl.a. arter, der er forsvundet i nyere tid (f.eks. ulv, der sidst blev set i 1813) samt arter, der kun kendes som subfossiler eller fossiler. Evt. inddeles denne kategori yderligere.

Fejlagtigt angivet

Rummer arter, der er angivet fra Danmark, men hvor det beror på fejlbestemmelse, udenlandske individer, fejlangivelser i referencer el. andet.

Uafklaret

Rummer f.eks. arter, der afventer afklaring mht. endelig artsbestemmelse, utilstrækkeligt dokumenterede arter, tvivlsomme fund, arter der er taksonomisk uafklarede samt arter, om hvilke der hersker uenighed om hvorvidt de er fundet på dansk territorium.

Forventelig

Rummer arter, der kan forventes at blive registreret i Danmark pga. introduktion, indvandring fra nabolande, øget fokus el. andet. Bl.a. serien Danmarks Fauna har traditionelt omfattet forventelige arter, og mange af disse er nu registreret i Danmark.

Andet

Rummer bl.a. dødfundne arter, der må formodes ikke at have været i live i dansk territorium, f.eks. strandede marine arter, bragt hertil af havstrømme. Også arter benyttet til biologisk skadedyrsbekæmpelse placeres i denne kategori.

Ikke evalueret

Dækker over arter, der (endnu) ikke er vurderet efter ovennævnte kategorier. For adskillige artsgrupper foreligger der ingen eller kun sparsomme oplysninger, og en udførlig evaluering vil ikke være mulig.

Hvad gør "de andre" ?

Sverige

I den svenske version, Dyntaxa, skelnes der mellem felterne "Svensk forekomst" og "Svensk indvandringshistorie". De inddeles i nedenstående kategorier, der følges konsekvent. Førstnævnte er evalueret for praktisk taget alle svenske arter. Indvandringshistorien er mere sporadisk evalueret.

Om begrebet en "svensk art", angives følgende på Dyntaxa: "Arter som finns naturligt och/eller sedan lång tid i landet. Arter som på naturlig väg etablerat sig i landet kallar man inhemska – andra kan kallas t.ex. förvildade eller införda".

Svensk forekomst

 • Ikke truffet (Ej påträffad)
 • Usikker forekomst (Osäker förekomst )
 • Tilfældig forekomst, ikke reproducerende (Tillfällig förekomst, ej reproducerande)
 • Regelmæssig forekomst, ikke reproducerende (Regelbunden förekomst, ej reproducerande)
 • Tilfældigt reproducerende (Tillfälligt reproducerande)
 • Reproducerende (Reproducerande)
 • Ikke længere reproducerende (Ej längre reproducerande)
 • Muligvis uddød i Sverige (Möjligen nationellt utdöd)
 • Uddød i Sverige (Nationellt utdöd)

Svensk indvandringshistorie

 • Strengt indigen (Strikt indigen)
 • Naturligt indvandret/forekommende (Spontant invandrad/förekommande)
 • Indslæbt før år 1800 (Passivt inkommen <1800)
 • Indført og naturaliseret før år 1800 (Införd o naturaliserad <1800)
 • Genudsat (Återinförd i bevarandesyfte)
 • Antropochor
 • Indvandringshistorie usikker (Osäker invandringshistoria)

Norge

Den norske model, Artsnavnebasen, rummer de to felter "Finnes i Norge" og "Kommentar". Førstnævnte angives til enten ja eller nej. Kommentarfeltet er ikke kategoriseret og rummer mange forskellige informationer. Nedenfor ses eksempler på informationer med relevans til forekomst i Norge.

Findes i Norge: Ja/nej

Kommentarfelt: Ikke kategoriseret - meget blandede kommentarer, f.eks. følgende:

 • Belegg?
 • Domestisert
 • Domestisert, ikke frittlevende
 • Fremmed art (trolig)
 • Fremmed art, ikke etablert bestand
 • Fremmed art, innført til Europa
 • Fremmed underart
 • Fremmedartsliste, etablert utendørs i Norge
 • Fremmedartsliste, mulig etablert utendørs i Norge
 • Fremmedartsliste, regelmessig innført, ikke reproduserende i Norge
 • Fremmedartsliste, regelmessig innført, kan reprodusere innendørs i Norge
 • Fremmedartsliste, tilfeldig innvasjonsart til Norge
 • Gammelt funn, antatt rømling
 • Innført
 • Innført i Norge
 • Innført som husdyr, men også frittlevende bestander i byer
 • Må sjekkes
 • Ny for Norge?
 • Rømlinger påtreffes, ikke etablert bestand
 • Sannsynligvis funnet i Norge
 • Species identity doubtful
 • Spredning til Norge fra innførte betander i naboland
 • Taxon of uncertain status
 • Tifeldig
 • Tvilsom, trolig feilbestemt
 • Tvilsomt funn i Oslofjorden
 • Under innvandring, men kanskje ikke etablert ennå
 • Utsatt i vatn på austlandet og i Øystese?

Holland

På den hollandske version, Nederlands Soortenregister, benyttes nedenstående inddeling (oversat vha. Google og lettere justeret). Som det fremgår er den meget præcis med en inddeling i bl.a. 1-10, 10-100 eller over 100 års uafhængig tilstedeværelse.

 • 0    Endnu ikke bedømt
 • 0a  Præcis status endnu ikke fastlagt
 • 1    Oprindelige arter. Præcis status endnu ikke fastlagt
 • 1a  Oprindelige arter. Minimum 10 års reproduktion i træk
 • 1b  Lejlighedsvis / periodisk. Mindre end 10 års reproduktion i træk eller tilfældige gæster
 • 2    Eksotiske arter. Præcis status endnu ikke fastlagt
 • 2a  Eksotiske arter. Mindst 100 års uafhængig tilstedeværelse
 • 2b  Eksotiske arter. Mellem 10 og 100 års uafhængig tilstedeværelse
 • 2c  Eksotiske arter. Mindre end 10 år uafhængig tilstedeværelse
 • 2d  Eksotiske arter. Lejlighedsvis import, ikke selvreproducerende
 • 3a  Utilstrækkelige data. Endnu ikke vurderet
 • 3b  Fejlagtigt rapporteret
 • 3c  Forventet
 • 3d  Forkert anvendt navn (auct.)
 • 4    Andet