Hvor mange arter findes i Danmark?

Der er meget tænkeligt i størrelsesordenen 40.000-50.000 danske arter, men spørgsmålet er umuligt at svare blot tilnærmelsesvis præcist på, og svaret afhænger i høj grad af, hvilke kriterier og definitioner, der lægges til grund for spørgsmålet.

For en uddybning af problemstillingerne henvises til rapporten:

Skipper, L. 2017. Allearter.dk - Status 2016. Oversigt over dansk biodiversitet. DanBIF - Danish Biodiversity Information Facility

Dansk eller ikke dansk?

På Allearter.dk skelnes mellem "danske" og "ikke danske" arter, kategoriseret som hhv. "accepteret" og "ikke accepteret". En sådan inddeling vil imidlertid i sagens natur altid være subjektiv, da den beror på en række skøn, valg, traditioner m.v.

Som udgangspunkt følges ekspertvurderinger og/eller traditioner. Hvor der ikke findes tilstrækkelig ekspertise eller viden, følges de overordnede kriterier for Allearter.dk (se oplæg om kriterier og kategorier).

Så vidt muligt medtages alle "danske" arter på Allearter.dk. "Ikke danske" arter medtages efter tid, behov og relevans.