8. december 2011

Dyrearter i Danmark contra Sverige og Norge

Her findes link til en håndfuld tabeller, der skematisk viser det forholdsmæssige antal af dyrearter i hhv. Danmark, Sverige og Norge. Antallet af danske arter er sat til 100% for hver gruppe. Artsgrupperne er sorteret efter antal arter (NB: Bemærk at for artsgrupper med kun få arter er forskellene ofte af mere tilfældig karakter).

Tabellerne afspejler såvel reelle forskelle, såsom de marine invertebraters langt større artsrigdom i Sverige og Norge, men afspejler desuden de enkelte landes ekspertise, nu eller tidligere - eller mangel på samme!

Download excelfil med de benyttede data.

Referencer