27. maj 2011

Oversigt over beskyttede arter og ikke-hjemmehørende arter

En lang række danske arter er beskyttet via nationale og internationale aftaler, love og bekendtgørelser.

Modsat er mange arter kommet til landet ved menneskets hjælp, og en del af disse udgør en trussel mod naturligt hjemmehørende arter - eller kan tænkes at gøre det i fremtiden.

I samarbejde med Naturstyrelsen er databasen, der danner grundlag for allearter.dk, nu forsynet med statusangivelser for en række forvaltningskategorier. Det drejer sig om rødlistede arter, fredede arter og arter, der er beskyttet via internationale konventioner samt om ikke-hjemmehørende arter. Læs mere om databasen.

I skemaet nedenfor ses en oversigt over forvaltningskategorierne og de aktuelle værdier.

Den danske rødliste og NOBANIS omfatter såvel accepterede som ikke accepterede arter på allearter.dk. De øvrige forvaltningskategorier omfatter kun accepterede arter.

Forvaltningskategori

Værdier

Den danske rødliste*

RE CR EN VU NT LC DD NA NE

Fredede arter

Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6      
EF-habitatdirektivet Bilag II Bilag IV Bilag V            
EF-fuglebeskyttelsesdirektivet Bilag I Artikel 4 stk. 2              

Bern-konventionen

Bilag I Bilag II Bilag III            

Bonn-konventionen

Liste I Liste II              
CITES Bilag A Bilag B Bilag C Bilag D          

Særaftaler om migrerende dyr

AEWA (trækfugle) ASCOBANS (småhvaler)  CWSS (sæler i Vadehavet) EUROBATS (flagermus)          

NOBANIS (ikke hjemmehørende arter) :

                 
     Invasiv optræden Invasiv Potentiel invasiv Ikke invasiv Ukendt Ikke evalueret        

     Etableringsstatus

Etableret Ikke etableret Ikke evalueret I fangenskab eller kultur          
     Herkomst Naturlig Indslæbt Indført            

* De første 5 kategorier (RE,CR,EN,VU,NT) dækker arter, der er rødlistede. De øvrige 4 (LC,DD,NA,NE) er vurderede, men ikke rødlistede. For laverne er angivet rødlistevurderingen fra Rødliste 1997 (Læs mere her).

Det bør bemærkes, at ikke alle de arter, der optræder på listerne er relevante i forvaltningsmæssige sammenhænge i Danmark. F.eks. optræder plantearten stor snepryd (Chionodoxa luciliae) på Bern-konventionens Liste 1 over stærkt beskyttelsesværdige plantearter. I Danmark findes den kun som forvildet fra haver.
Foto: Lars Skipper