Ledorme (Annelida)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(28.11.2019) 640 danske arter indgår i Allearter-databasen. Regnorme (Lumbricidae), igler (Rhynchobdellida og Arhynchobdellida) og havbørsteorme (Polychaeta) er de mest kendte grupper af ledorme og behandles særskilt på Allearter.dk. Herudover omfatter ledormene enkelte mindre kendte grupper. Blandt disse er enkytræer (Enchytraeida) og slamrørsorme (Tubificidae).

Tungeorme er tidligere blevet behandlet som selvstændig artsgruppe på Allearter og placeret i rækken Echiura, men opfattes nu som en underklasse af havbørsteorme.

Ledormene er i Danmark repræsenteret ved 3 klasser: havbørsteorme (Polychaeta) (454 arter), sadelorme (Clitellata) (182 arter) og Branchiobdellea, der kun optræder med en enkelt art i databasen.

Havbørsteormene blev tidligere inddelt i de to grupper Errantia og Sedentaria, men denne inddeling blev foretaget på grundlag af arternes levevis og afspejler ikke arternes slægtskab.

Sadelormene inddeles i 5 ordener:

 • Enchytraeida (88 arter), der omfatter enkytræer.
 • Haplotaxida (75 arter), der omfatter kædeorme (Naididae) (28 arter), slamrørsorme (Tubificidae) (24 arter), regnorme (Lumbricidae) (22 arter) og Haplotaxidae (1 art).
 • Lumbriculida - en lille orden med én familie, glansorme (Lumbriculidae), med kun 4 arter.
 • Rhynchobdellida og Arhynchobdellida, der omfatter iglerne (15 arter).

67 arter (11 %) har danske navne, heriblandt alle igler og hovedparten af regnormene.

Ledormene har indtaget såvel havet, som de ferske vande og landjorden - med en overvægt af marine arter. Alle danske arter af havbørsteorme lever, som navnet indikerer, i havet. Iglerne optræder i Danmark primært i ferskvand - med enkelte arter i havet. De øvrige ledorme rummer såvel terrestriske arter som arter, der lever i fersk- eller havvand. Blandt iglerne findes flere parasitiske arter, heriblandt lægeigle (Hirudo medicinalis). Også blandt havbørsteormene er der eksempler på parasitiske arter.

For referencer m.v. vedrørende regnorme, igler og havbørsteorme, se disse.

For de øvrige ledorme følger artslisten på Allearter.dk Fauna Europaea (2010) suppleret med bl.a. Dahl (1970), Kirkegaard (1978), Johansen (1913), Rasmussen (1989) og Dall et al. (1988). Nomenklatur og systematik følger PESI (2015) med enkelte ændringer/tilføjelser.

Enkytræerne kræver en særlig omtale. Denne gruppe blev grundigt bearbejdet i tidsskriftet Natura Jutlandica (Nielsen & Christensen, 1959, 1961 & 1963), hvori 87 arter angives som forekommende i Danmark. Af disse blev 30 beskrevet som nye for videnskaben!

På trods af denne grundige bearbejdelse af danske enkytræer, er Fauna Europaea (2010) valgt som reference på Allearter.dk. Det beror på, at det ikke klart fremgår af afhandlingerne, nøjagtigt hvilke arter der er kendt fra Danmark - og desuden er der flere uoverensstemmelser pga. synonymer.

Klassifikation

 Kategori Videnskabeligt navn Dansk navn
 Rige Animalia Dyreriget
 Række Annelida Ledorme

Historisk oversigt

 • Udover ovennævnte bearbejdelse af enkytræer (Nielsen & Christensen 1959, 1961 & 1963), er det småt med oversigter over danske arter. Dog bør nævnes undersøgelsen af børsteorme fra indvande i Thy (Dahl 1970).

Generelle referencer

 • Dahl, I.O. 1970. Børsteorme (Oligochaeta) fra indvande i Thy. Zootopografiske undersøgelser i Thy 12. Flora og Fauna 76: 49-65.
 • Dall, P.C., T.M. Iversen, J. Kirkegaard, C. Lindegaard & J. Thorup. 1988. En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forureningen i søer og vandløb. Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet og Storstrøms Amtskommune.
 • Johansen, A.C. 1913. Om forandringer i Ringkøbings Fjords fauna. København.
 • Kirkegaard, J.B. 1978. Sadelorme. I: Danmarks dyreverden, bd. 1 s. 177-198. Rosenkilde & Bagger.
 • Nielsen, C.O. & B. Christensen. 1959. The Enchytraeidae, Critical Revision and Taxonomy of European Species. Natura Jutlandica Vol 8-9: 1-160.
 • Nielsen, C.O. & B. Christensen. 1961. The Enchytraeidae, Critical Revision and Taxonomy of European Species. Supplement 1. Natura Jutlandica Vol 10: 1-23.
 • Nielsen, C.O. & B. Christensen. 1963. The Enchytraeidae, Critical Revision and Taxonomy of European Species. Supplement 2. Natura Jutlandica Vol 10: 1-19.
 • Rasmussen, E. 1989. Den marine fauna og vegetation i Kattinge Vig, Roskilde Fjord. Kvalitative og kvantitative resultater fra 1979. Flora og Fauna 95: 71-102.

Artsspecifikke referencer i databasen