Alger (Algae)

Artsliste

Se artsgruppen i søgefunktionen.

Introduktion

(01.04.2020) Der er langt fra noget overblik over, hvor mange algearter vi har i Danmark, men det reelle antal må forventes at ligge på flere tusinde. Indtil videre indgår godt 1.700 arter samt en del underarter, varieteter og former på Allearter. Det kan nævnes, at der på den svenske pendant til Allearter, Dyntaxa, indgår over 4.000 arter.

Alger udgør ikke nogen systematisk enhed og er den suverænt mest komplicerede gruppe at indplacere i et klassifikationssystem, og slægtsskabet er langt fra afklaret - og meningerne mange.

Algerne er repræsenteret i hele fire af de seks riger, som der opereres med på Allearter. Men end ikke antallet af riger er der enighed om. De fire riger er planteriget, protozoriget, Eubacteria og Chromista. Sidstnævnte omfatter udelukkende arter vi betegner som alger (primært brunalger som f.eks. blæretang), hvorimod de øvrige også rummer andre organismegrupper.

Alger inddeles ofte i mikro- og makroalger, der udgøres af hhv. encellede og flercellede organismer. De sidste dækker over det vi i daglig tale kalder tang.

Alger findes primært i fersk- og saltvand, men kan også træffes på landjorden. Alger indgår også i laver, der typisk består af en svamp og en alge, som lever i et symbiotisk forhold (samliv).

Artsliste og danske navne følger for de marine makroalgers vedkommende Nielsen (2005) med enkelte ændringer. Langt hovedparten af de øvrige arter stammer fra NOVANA-overvågningen (det nationale overvågningsprogram for natur og vandmiljø) (NOVANA 2015). For kransnålagernes vedkommende følges dog Schou et al (2017) og for ægsporealgerne Foreningen til Svampekundskabens Fremme (2016).

Nomenklaturen følger for de marine makroalgers vedkommende Nielsen (2005). For ægsporealgerne følges Foreningen til Svampekundskabens Fremme (2016) og for de øvrige AlgaeBase (tilgået 2015/2016). Systematikken følger AlgaeBase for samtlige grupper - på nær ægsporealger (Foreningen til Svampekundskabens Fremme (2016)).

Klassifikation

Traditionelt har man opereret med en række danske navne på artsgrupper (grønalger, rødalger etc.). Disse navne er imidlertid problematiske for flere grupper, da systematikken som nævnt langt fra er afklaret og konsensus er en by i Rusland.
F.eks. dækkede grønalger tidligere over 4 klasser, men rummer nu omkring 15 klasser. Tilsvarende blev kiselalgerne tidligere regnet som en enkelt klasse - og gør det stadig i flere kredse - men i følge bl.a. , som følges her, er de nu splittet i 3 klasser.

Nedenfor ses en alfabetisk oversigt over de klasser, der pt. indgår på Allearter og deres indplacering i grupper efter danske navne. NB: Brugen af de de danske navne følger ikke nødvendigvis deres systematiske placering.

 • Blågrønalger (=cyanobakterier)
  • Cyanophyceae
 • Brunalger
  • Phaeophyceae
 • Furealger (=dinoflagellater)
  • Dinophyceae
  • Noctilucea
 • Grønalger
  • Chlorophyceae
  • Conjugatophyceae
  • Klebsormidiophyceae
  • Mamiellophyceae
  • Mesostigmatophyceae
  • Nephrophyceae
  • Pedinophyceae
  • Pyramimonadophyceae
  • Trebouxiophyceae
  • Ulvophyceae
 • Gulalger
  • Bicosoecophyceae
  • Chrysophyceae
  • Dictyochophyceae
  • Phaeothamniophyceae
  • Synurophyceae
 • Gulgrønalger
  • Xanthophyceae
 • Kalkflagellater (et gammelt navn til klassen, der dog rummer mange arter, som ikke har flageller)
  • Coccolithophyceae
 • Kiselalger
  • Bacillariophyceae
  • Coscinodiscophyceae
  • Fragilariophyceae
 • Koblingsalger (også del af grønalger)
  • Conjugatophyceae
 • Kransnålalger (også del af grønalger)
  • Charophyceae
 • Rekylalger
  • Cryptophyceae
  • Katablepharidophyceae
 • Rødalger
  • Florideophyceae
  • Bangiophyceae
  • Compsopogonophyceae
  • Rhodellophyceae
  • Stylonematophyceae
 • Slimalger (et ret nyt navn, der endnu ikke er "etableret")
  • Raphidophyceae
 • Ægsporealger
  • Peronosporea
 • Øjealger
  • Euglenophyceae

Hertil kommer nogle klasser, der ikke kan placeres i de ovennævnte grupper og som ikke pt. har et dansk navn.

 • Eustigmatophyceae
 • Ebriophyceae

Historisk oversigt

 • I perioderne 1909-31 og 1941-47 blev hhv. de danske rødalger (Rosenvinge) og de danske brunalger (Rosenvinge & Lund) bearbejdet i en række publikationer i det Kongelige Danske Videnskabelige Selskabs Skrifter.
 • I 1968 udkom en samlet fortegnelse over Danmarks salt- og ferskvandslevende alger (Christensen).
 • I 1985 blev der publiceret en oversigt over samtlige marine alger (Christensen et al.).
 • I 2005 udkom en opdateret oversigt over de marine makroalger (Nielsen).

 NB: Listen rummer kun de vigtigste kilder.

Generelle referencer

 • AlgaeBase. http://www.algaebase.org/
 • Christensen, T. 1968. Fortegnelse over Danmarks salt-og ferskvandsalger.
 • Christensen, T., Koch, C. and Thomsen, H. A. 1985. Distribution of algae in Danish salt and brackish waters. Institut for Sporeplanter, Copenhagen.
 • Dyntaxa. https://www.dyntaxa.se/
 • Foreningen til svampekundskabens fremme. 2016. Database over danske svampefund, administreret af Frøslev, T., Heilmann-Clausen, J., Jeppesen, T.S., Lange, C., Læssøe, T., Petersen, J.H., Søchting, U., Vesterholt, J, online www.svampeatlas.dk. Version 23-02-2016.
 • Nielsen, R. 2005. Danish Seaweeds. https://snm.ku.dk/samlingerne/toer-og-vaadsamlinger/botanik/algal-herbarium/marine-macroalgae-of-denmark/mmdk_listofspecies2005.pdf
 • NOVANA. 2015. Upubl. excel-fil (ver. 18-12-2015)
 • Rosenvinge, L.K. 1909. The marine algae of Denmark. Contributions to their natural history. Part I. Rhodophyceae I (Bangiales and Nemalionales). Kongel. Danske Videnssk. Selsk. Skr., 7. Række, 7(1): 1-152.
 • Rosenvinge, L.K. 1918. The marine algae of Denmark. Contributions to their natural history. Part II. Rhodophyceae II (Cryptonemiales). Kongel. Danske Videnssk. Selsk. Skr., 7. Række, 7(2): 153-284.
 • Rosenvinge, L.K. 1923-24. The marine algae of Denmark. Contributions to their natural history. Part III. Rhodophyceae III (Ceramiales). Kongel. Danske Videnssk. Selsk. Skr., 7. Række, 7(3): 285-487.
 • Rosenvinge, L.K. 1931. The marine algae of Denmark. Contributions to their natural history. Part IV. Rhodophyceae IV (Gigartinales, Rhodymeniales, Nemastomatales). Kongel. Danske Videnssk. Selsk. Skr., 7. Række, 7(4): 491-630.
 • Rosenvinge, L.K. and Lund, S. 1941. The marine algae of Denmark. Contributions to their natural history. Vol. II. Phaeophyceae. I. Ectocarpaceae and Acinetosporaceae. Biol. Skr. 1(4): 1-79.
 • Rosenvinge, L.K. and Lund, S. 1943. The marine algae of Denmark. Contributions to their natural history. Vol. II. Phaeophyceae. II. Corynophlaeaceae, Chordariaceae, Acrothricaceae, Spermatochnaceae, Sporochnaceae, Desmarestiaceae, Arthrocladiaceae with supplementary comments on Elachistaceae. Biol. Skr. 2(6): 1-59.
 • Rosenvinge, L.K. and Lund, S. 1947. The marine algae of Denmark. Contributions to their natural history. Vol. II. Phaeophyceae. III. Encoeliaceae, Myriotrichiaceae, Giraudiaceae, Striariaceae, Dictyosiphonaceae, Chordaceae, and Laminariaceae. Biol. Skr., Biol. Skr. 4(5): 1-99.
 • Schou, J.C., B. Moeslund, L. Båstrup-Spohr & K. Sand-Jensen. 2017. Danmarks vandplanter. BFN's forlag.

Artsspecifikke referencer i databasen