Artsgrupper

Klik dig frem til den ønskede artsgruppe nedenfor eller via menuen "Artsgrupper" i venstre side. For en oversigt over samtlige artsgrupper, se nederst på denne side.

Dyr
Planter
Svampe
Øvrige

Generelt om artsgrupper

Artsgrupperne benyttet på allearter.dk er subjektive inddelinger, der ikke nødvendigvis afspejler naturlige systematisk afgrænsede enheder. De er i højere grad valgt ud fra praktiske hensyn, og efter hvor vidt arter er behandlet samlet i litteraturen. En artsgruppe kan således rumme fra en enkelt til flere tusinde arter og rumme fra en enkelt familie til en eller flere rækker - eller endog, som i tilfældet med alger, repræsentanter fra forskellige riger.

Som det fremgår af de valgte artsgrupper er den største fokus lagt på dyreriget. Det skyldes ikke blot, at dyreriget er det artsrigeste. Det skyldes også, at de fleste, der arbejder med planter, svampe og alger, typisk beskæftiger sig med et bredt spektrum af arter. Det ses tydeligt i litteraturen, der ofte behandler store dele af disse grupper samlet - f.eks. karplanter, basidiesvampe eller sæksvampe. Disse grupper vil derfor, i modsætning til grupper i dyreriget, kun blive behandlet som få artsgrupper på allearter.dk.

For nogle af artsgrupperne på allearter.dk er der aldrig før udarbejdet danske lister og for en del andre foreligger kun meget forældede oversigter.

Samlet oversigt

Nedenfor ses en samlet oversigt over de artsgrupper, der opereres med på allearter.dk pt. Enkelte grupper er kun medtaget i begrænset omfang, især blandt algerne. Af protozoer er kun svampedyr medtaget og af bakterier kun cyanobakterier (=blågrønalger).

Dyr

Planter

Svampe

*Laver er ikke en naturlig systematisk afgrænset enhed. De består af et samliv mellem en svamp og en alge eller bakterie. Svampen er stort set altid en sæksvamp - i nogle enkelte tilfælde dog en basidiesvamp.

Alger

* Alger er ikke en naturlig systematisk afgrænset enhed og rummer arter fra flere riger.

Øvrige